Distinct - Svensk översättning

Dating på engelska kännetecknar mig amature

Jag vill även mycket kort be er, eftersom kommissionen är väktare av fördragen och det förutses i fördragen att gemenskapen skall bidra till att medlemsstaternas kulturer förstärks och att den regionala mångfalden respekteras, att kommissionen vakar över att medlemsstater som har flera samexisterande officiella språk skall kunna delta i organisationen av de evenemang som planeras inom ramen för Europeiska språkåret. Jag vill börja med att tacka er för era tydliga, exakta och effektiva anföranden, för det engagemang ni har visat i kväll och de senaste dagarna och veckorna, och för er kritik, som vi stöder, då vi är medvetna om att det är absolut nödvändigt att följa EU:s lagstiftning. Herr Buzek, jag vill börja med att gratulera er till att ni valts till talman för Europaparlamentet, men framför allt vill jag uppriktigt tacka ordförandena för de politiska grupperna och samtliga ledamöter för att ni har hedrat mig genom att bjuda in mig hit i dag, först och främst för att dela med mig av mina tankar kring vissa stora utmaningar som mitt land och hela Afrika står inför, och för det andra, och framför allt, för att berätta om de dagliga ansträngningar som mitt land gör för att finna lämpliga lösningar.

Översättningar & exempel

Nonetheless, the Committee feels that initiators of citizens' initiatives should also have tillgänglighet to a contact point providing advice not only on procedural questions but also on substantive issues. EurLex-2 EurLex-2 De lokala och regionala myndigheterna är i tre grundläggande avseenden aktörer inom främsta ledet när det gäller att skydda miljön och bevara den biologiska mångfalden, dels som främsta initiativtagare mot investeringar som görs med medlemsstaternas samt ESI-fondernas medel, dels som offentliga myndigheter som reglerar eller beviljar tillstånd gällande områdena jordbruk, fysisk planering och stadsplanering, vilket gör att de väsentligt kan påverka markanvändningen och därigenom främja miljöaspekterna. För det tredje står de lokala och regionala myndigheterna närmast lokalsamhällena samt spelar en betydande roll när det handlar om att informera invånarna samt att motivera och uppmuntra dem att skydda livsmiljöer och konfliktarter. An entrepreneurial attitude is characterised by initiative, pro-activity, independence and innovation in personal knipa social life, as much as at work. EurLex-2 EurLex-2 En attityd påverkad av företagaranda kännetecknas av initiativtagande, aktivt engagemang, oberoende och innovation både inom privatlivet och i samhällslivet och gällande arbetet An entrepreneurial attitude is characterised by initiative, pro-activity, independence and nytänkande in personal and social life, arsel much as at work oj4 oj4 Tidigare väntade sig parlamenten att kommissionen skulle visa vägen: som fördragens beskyddare, som integrationens motor, initiativtagaren till idéer. Previously, Parliaments looked to the Commission to take the lead: as the guardian of the Treaties; as the motor of integration, the initiator of ideas.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here