En kristen syn på äktenskap och frestelser

Idéer för enda hotlines

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 13 5' Är ena maken sinnessjuk och har sjukdo- men under äktenskapet fortfarit tre år, äger andra maken rätt till äktenskapsskillnad, om det ej skäligen kan fordras att han fortsätter äktenskapet. Har sjukdomen varat kortare tid än som sägs i första stycket, må dömas till äkten- skapsskillnad, om synnerliga skäl föreligga. Bestämmelserna i 7— äger ej tillämp- ning, om till följd av äktenskapsförord eller boskillnad ingendera maken har giftorätts- gods. Bidraget kan, om den underhållsskyldiges förmögenhetsförhållan- den och omständigheterna i övrigt föranleder det, bestämmas till visst belopp, som den underhållsskyldige skall en gång för alla utge till den underhållsberättigade.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Därefter utskottets hemställan nu blifvit uppläst, lemnades ordet ånyo till Herr Waldenström, såsom yttrade: Herr talman! Att äktenskapet är en borgerlig inrättning, börjar man genast att mer och mer allmänt bekänna. Hvar och en, som känner den lutherska kyrkans principer, vet också, huru Luther varnade för att lägga äktenskapet under kyrkan. När han framstälde denna varning, påpekade han, att det varenda just derigenom, att påfven inblandat sig i äktenskapssaker, som han slagit mirakel sig hela verlden. Det konseqventa vore utan tvifvel, att den borgerliga formen för äktenskaps afsilande blefve den inom lag såsom obligatorisk stadgade. Man plikt dock medgifva, att åsigterna och känslorna bland folket äro sådana, att det ännu icke är moget för ett sådan reform.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here