Radonmätning för bostadsrättsföreningar Söderhamn

Möt männa i Söderhamn berörda toby

Annars skulle det inte gå att vända den negativa utveckling som Söderhamn haft i många år, säger Peterson. Närings- och handelsdepartementet, Arbetsmarknadsdeparte- mentet med Margareta Winberg i spetsen och finansminister Erik Åsbrink involveras i arbetet. I slutet av månaden har Peterson en heldagsföredragning för re- geringen där han klargör läget i försvarsfrågan i allmänhet, och i Söderhamn i synnerhet. Socialdemokratema behöver stöd från något annat parti för att få igenom försvarsbeslutet. Centerpartiet ligger närmast till hands efter att flera tidigare stora uppgörelser träffats med partiet. Olof Johansson bjuds hem till Thages och hustrun Marions villa i Nacka. En fin sensommardag beseglas så F s öde.

1. Inledning

Departementschefen Statsrådet Hederstierna anförde slutligen: »I öfverensstämmelse med hvad Kongl. Maj:ts Nåd. Förslag N:o Maj:t fastställas. Sedan Kongl. Maj:t derefter den IT September faststält disciplin för Söderhamns jernvägsaktiebolag och detta företag, enligt kontrakt af den 18 Oktober nyssnämnda år, fullbordat kommunikationsleden, hvilken därefter vidmakthållits, faun Eders Kongl. Maj:t, inom anledning af bolagsstyrelsens derom gjorda ansökan, godt att medelst nådig proposition den 8 Februari föreslå Riksdagen medgifva: att, i sammanhang med då pågående jernvägsarbeten, ett sidospår med dertill hörande Inspår finge, enligt plan af dåvarande Kaptenen m. Nord enfel t, anläggas av Kihlafors station å Norra stambanan mot stranden af sjön Bergviken samt kostnaden derför, beräknad till 59, kronor, utgå af de för statens jernvägsbyggnader beviljade medel; samt att, utan ändring inom gällande bestämmelser angående sättet för förräntning och amortering af det utaf Rikets Ständer vid års riksdag beviljade kredit för åstadkommande af kommunikationsleden emellan Söderhamn och Bollnäs, Söderhamns jernvägsaktiebolag finge, sa snart ej mindre Norra stambanan avsluta till Bollnäs, än ock berörda undantag med dertill hörande bispår, blifvit fullbordade och för trafik upplåtna, frikallas av skyldigheten att vidmakthålla och trafikera kommunikationsleden från den så kallade Landabanaris undre ändpunkt i närheten af Kong!. Majds Nåd.

Söderhamns smarta strategi

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here